مجموعه کارگاه های شناسایی نانو ساختار ها و نگارش مقالات بین المللی

بخش اول : شناسایی نانوساختارها

در بخش اول مجموعه کارگاه های شناسایی نانوساختارها و نگارش مقالات ISI مطالب مربوط به روش های شناسایی و تحلیل نتایج بدست آمده از این تکنیک ها به شرح ذیل ارایه خواهند شد :
  جلسه اول : آشنایی با کلیات روش های موجود

       الف) مقدمه در مورد نانوذرات
       ب) روش های موجود و اهمیت
       ج) دسته بندی آنالیزهای مورد نیاز

  جلسه دوم : میکروسکوپ های الکترونی

        TEM: الف) آشنایی با دستگاه ب) تصویربرداری ج) آنالیز عنصری EELSد) تعیین اندازه ذرات
SEM:  الف) آشنایی با دستگاه ب) تصویربرداری ج) آنالیز عنصری EDX  د) نقشه برداری عنصری

   جلسه سوم : میکروسکوپ های روبشی

       AFM: الف) آشنایی با دستگاه         ب) تصویربرداری
 STM: الف) آشنایی با دستگاه          ب) تصویربرداری           ج) طیف سنجی

   جلسه چهارم : آنالیز عنصری

       XPS:    الف) آشنایی با دستگاه      ب) آنالیز عنصری
       AES:    الف) آشنایی با دستگاه      ب) آنالیز عنصری
       XRF :   الف) آشنایی با دستگاه      ب) آنالیز عنصری
       CHNS: الف) آشنایی با دستگاه      ب) آنالیز عنصری

   جلسه پنجم: تعیین اندازه ذرات

       DLS:       الف) آشنایی با دستگاه                      ب) تعیین اندازه ذرات
       S/WAXS: الف) آشنایی با دستگاه                      ب) تعیین اندازه ذرات
       TEM: تحلیل نرم افزاری
       BET: تحلیل طیف
       XRD:توصیف رابطه شرر

    جلسه ششم: کریستالوگرافی اشعه X

       الف) آشنایی با دستگاه
       ب) آنالیز طیف ها 

    جلسه هفتم: طیف سنجی

         IR:تحلیل طیف
        رامان: تحلیل طیف
        NMR:تحلیل طیف

     جلسه هشتم: روش های تکمیلی

        BET:
               الف) آشنایی با دستگاه
               ب) تعیین میزان و نوع تخلخل
               ج) تعیین اندازه ذرات

        روش های آنالیز حرارتی:
               الف) TGA/DTG: آشنایی با دستگاه و کاربرد،
               ب) DTA: آشنایی با دستگاه و کاربرد
               ج) DSC: آشنایی با دستگاه و کاربرد

        بررسی رفتار مغناطیسی VSM:
               الف) آشنایی با دستگاه
               ب) تحلیل طیف

بخش دوم: نگارش مقالات

در بخش دوم مجموعه کارگاه های شناسایی نانوساختارها و نگارش مقالات ISI مطالب مربوط به رفع ایراد و ویرایش مقالات و نحوه بازگویی نتایج و دستاوردهای سایر ناشرین به شرح ذیل ارایه خواهند شد :
  جلسه اول : آشنایی با کلیات ایرادات نگارشی موجود در مقالات   
  جلسه دوم : رفع ایرادات گرامری ( بخش اول )

   جلسه سوم : رفع ایرادات گرامری ( بخش دوم )

    جلسه چهارم : رفع ایرادات گرامری ( بخش سوم )

    جلسه پنجم: تکنیک های حصول اطمینان از صحت نوشتاری

    جلسه ششم: روش های بازگویی مطالب ( بخش اول )

   جلسه هفتم: روش های بازگویی مطالب ( بخش دوم )

   جلسه هشتم: کارگاه عملی به کارگیری مطالب ارایه شده

       

هزینه و نحوه ثبت نام در دوره 

جهت انجام امور مربوط به ثبت نام میتوانید با روش های ذیل با کارشناسان ثبت نام در ارتباط باشید.

شماره تلفن جهت پاسخگویی ( ساعت 9 تا 20) : 9189-971-0933
شماره واتس اپ ( 24 ساعته ) : 9189-971-0933
گروه تلگرامی : telegram.me/chem_workshop
error: تهیه محتوا یکی از فعالیت های بسیار سخت و زمان بر میباشد، لطفا به جای کپی کردن مارا به دوستان معرفی کنید.